KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

İşbu beyan www.vizecim.com  (“Bundan sonra işletme veya Vizecim“ olarak anılacaktır.) Kişisel Verilerin Korunması Politikasına ilişkin yasal aydınlatma yükümlülüğünü içerir. Vizecim veri sorumlusu olarak, gerek başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı, gerekse 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uyum sağlanması için KVK Kanunu’nun öngördüğü ilkeleri benimsemekte ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Kişisel Verilerin Korunması Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.

 Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Tüzel kişiler, kişisel verileri işleme konusunda gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında bizatihi kendileri “veri sorumlusu” olup, ilgili düzenlemelerde belirtilen hukuki sorumluluk tüzel kişinin şahsında doğacaktır. Bu konuda kamu hukuku tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri bakımından bir farklılık gözetilmemektedir.

Kanuna göre veri sorumlusu kişisel verilerin işlenme amacını ve yöntemini belirleyen kişidir. Yani işleme faaliyetinin “neden” ve “nasıl” yapılacağı sorularının cevabını verecek kişidir. Kişisel bilgileriniz, veri sorumlusu olarak hukuka uygun, güncel, yasal amaçlar için  mevzuata uygun toplanıp kayıt edilmektedir.

Vizecim.com Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir Ve Hangi Amaçla İşlenmektedir?

Aşağıda belirtilen veriler diğer ülke Konsoloslukları ve Büyükelçilikleri , vize başvuru merkezleri tarafından istenmekte olup, Vizecim tarafından işlenen kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel (sabıka kaydı) veriler, verilen hizmetlerin ifasıyla doğrudan doğruya ilgilidir.  Bu nedenle belirtilen kişisel verilerin işlenmesi gerekmektedir.

 İlgili kişiye ait;

 İsim- Soyisim, Cinsiyet, Kızlık Soyadı, TC Kimlik No veya Pasaport No, Dini, Doğum Yeri, Doğum Yılı, Aile bilgileri (Eş, çocuk vb. isim soyisim, uyruğu, doğum yeri, doğum yılı), Uyruğu, Medeni Durum, Sabıka kaydı, İkametgah Adresi, İletişim bilgileri, diploma, Mezun olunan okul adresi, telefon numarası, İş yeri unvanı, İş Yeri adresi, Maaş Bilgisi, Askerlik durumunu gösteren belge ve içeriği; beraber yolculuk edilecek kişi veya kişilerin Ad- Soyadı , Uyruk bilgileri

 Vizecim kanunların izin verdiği ölçülerde kişisel bilgilerinizi kaydedecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, yapılan işlerin zorunluluğu gerektikçe (konsolosluk, büyükelçilik vb. işlerinizin nihayetleneceği bütün birimler) üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

 Kişisel verileriniz; 

 Tüm dünya ülkeleri vize işlemleri ile ilgili danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi, 

 • Tüm dünya ülkeleri vize başvuru sürecinde ilgili işlemlerin yürütülmesi,
 • Yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’de oturum ve çalışma izni ile ilgili işlemlerin yürütülmesi,  
 • Kanunlarda açıkça öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mesleki ve hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesi; 
 • Ticari ilişkilerimizin, ve buna bağlı planlamalarımızın doğru olarak yürütülmesi;
 • İşletmemizin yasal, ticari ve fiziki güvenliğinin temin edilmesi; 
 • İşletmemizin kurumsal yapısının sağlanması; 
 • İşletmemiz tarafından sağlanan hizmetlerden sizleri en iyi şekilde faydalandırmak (istatistik, analizlerin yapılması) ve bilgilendirmek (tanıtım, reklam, vb. duyurular) için çalışmaların gerçekleştirilmesi; 
 • İşletmemiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin istek, talep, ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilip bilginize sunulması;
 • İşletmemizin bilişim sistemlerinin güvenliği, kararlı çalışması  ve bilgi işlem güvenliğinin maksimum seviyede sağlanması ile bunun için gerekli veri tabanlarının yaratılması; 
 • İşletmemiz internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibinin yapılması ile talep ve şikayet yönetiminin sağlanması,

Amaç veya amaçlarıyla yasal mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

Vizecim  Kişisel Verilerinizi Kimlere Ve Hangi  Amaçla Aktarmaktadır ?

Vizeciburad kişisel verileri yalnızca Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilerle paylaşmaktadır.

Kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, iştiraklerimize, akdi veya kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmet aldığımız şirket/kuruluşlara  (güvenlik, sağlık, iş güvenliği, hukuk v.b. konularda), yetkili kurum ve kuruluşlara, Yabancı ülke Konsoloslukları, Büyükelçilikleri ve bu kurumlar tarafından yetkilendirilmiş aracı kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır. Bu aktarımlar sırasında, karşı tarafın KVKK sorumluluklarını yerine getirmiş, veri sorumlusu veya veri işleyen olmasına azami ölçüde dikkat edilmektedir. Bu sayede bilgileriniz yasal çerçevede korunmaktadır.

Yukarıda belirtildiği şekilde bilgi paylaşılması sırasında Türkiye dışındaki ülkelere kişisel bilgileri aktarırken, Uluslararası GDPR (General Data Protection Regulation) politikasına uygun olarak ve veri korumaya ilişkin uygulanacak hukukun izin verdiği şekilde aktarılması sağlanmaktadır.

 Vizecim’nın Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

 Vizecim, kişisel verileri web siteleri, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve diğer tüm iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVK Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomatik yahut otomatik olmayan yollarla; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; işletmemize iletilen muhtelif belgeler, iş başvuru formları, müşteri bilgi formları, posta ve e-postalar; çağrı merkezi, şirket internet sitesi, sosyal medya araçları, mobil uygulamalar, kurumsal iletişim hesapları ve cihazları, şirket bilişim sistemleri ve cihazları, güvenlik kameraları;

 Şirketimizin hizmet verdiği yahut hizmet aldığı grup şirketleri, iş ortakları, hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler ile istihdam şirketleri ve iş arama portalları gibi muhtelif kanallar aracılığıyla ve KVK Kanunu’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak; (i) veri sahibinin açık rızası, (ii) kanunlarda açıkça öngörülmesi, (iii) kişisel verinin kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, (iv) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (v) Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (vi) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (vii) kişisel veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimiz tarafından meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerinden birine veya bir kaçına dayalı olarak işleme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmak üzere toplanır ve işletmeniz veya işletmemiz tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

Vizecim KVK Kanun’un 10. maddesi uyarınca size haklarınızı ve bu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermektedir. Tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri;

 • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • Kanun’un 11. Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,  haklarına sahiptir.

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve başvurularınızı web sitemizdeki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak “Halaskargazi Cad. Ergenekon Mah. Tay Sk. No:1 Kat 2 Daire 5 Şişli İSTANBUL” adresine yazılı olarak bizzat tevdi edebilir veya Noter kanalıyla ya da güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanmak suretiyle elektronik ortamda vize@3.78.54.51 e posta adresinden iletebilirsiniz.  Konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Vizecim başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz iş günü içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, kurulca belirlenen tarifedeki ek ücret alınabilir.

İşletmemiz talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve yanıtını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde işletmemiz gereğini en kısa sürede yerine getirir ve ilgili kişiyi bilgilendirir. Başvurunun işletmemizin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret veri sahibine iade edilir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen yanıtın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya yanıt verilmemesi hâllerinde; veri sahibi, yanıtı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

Vizecim’nın kanunlar karşısındaki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Vizecim’nın yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

Vizecim, işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

Vizecim tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. Vizecim, veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Vizecim, tarafından kişisel verilerin imha edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

Vizecim tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

Vize Merkezi, Kişisel Verilerin Silinmesi, imha edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, imha etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu Politika’da ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

Vizecim işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin Korunması Politikasının yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasındaki değişikliklerden haberdar olmanız için, sizlere gerekli bilgilendirme web sitemiz üzerinden yapılacaktır.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.